Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce przedsiębiorcy posiadający pojazdy w firmie mają obowiązek sporządzenia, a w niektórych przypadkach złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Co więcej, może być także konieczne uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska. Nie ma znaczenia, czy pojazdy są własnością przedsiębiorcy, czy są leasingowane. Opłata dotyczy każdego wykorzystywanego w firmie pojazdu służbowego lub prywatnego.

Co musi zawierać wykaz?

Za przedsiębiorcę korzystającego ze środowiska uznaje się każdego, który emituje gazy i pyły na skutek użytkowania pojazdu. W wykazie należy uwzględnić ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Jego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Jak obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?

Opłatę nalicza samodzielnie przedsiębiorca. Jest ona wyliczana na podstawie sumy rocznego zużycia paliwa przez pojazd (lub pojazdy) w litrach. Następnie ilość paliwa trzeba pomnożyć przez stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska. W tym celu należy ją odnaleźć w tabeli obwieszczenia Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

Warunki zwolnienia

Ustawodawca przewidział również zwolnienie z obowiązku składania wykazu, jeśli opłata za korzystanie ze środowiska nie jest wyższa niż 100 zł. Natomiast zwolnienie z opłaty za korzystanie ze środowiska przysługuje, gdy jej wysokość nie przekracza 800 zł.

Gdzie złożyć wykaz i przelać opłatę?

Jeśli nie przysługuje nam zwolnienie, to zarówno wykaz, jak i opłatę należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy. Opłatę należy wnieść do dnia 31 marca za rok ubiegły.

Przykład obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska

Przykład: Przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności trzy pojazdy osobowe, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2005 r. W sporządzonym wykazie przedsiębiorca zawarł informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wykazał, że łącznie w 2020 roku jego pojazdy zużyły 21550 l paliwa (diesel ON). W jaki sposób ma obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?

Opłatę wylicza się ze wzoru:

należna opłata (zł) = masa spalonego paliwa (Mg) x stawka opłaty

Na początku trzeba zamienić litry na Mg (tony), w tym celu musimy znać gęstość paliwa. Dla oleju napędowego jest to 0,84 kg/l, zatem:

21550 l × 0,84 = 18102

18102 × 0,001 = 18,102 Mg

Teraz musimy odszukać stawkę z tabeli obwieszczenia Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W tym przypadku będzie to 5,68 zł/Mg.

18,102 Mg × 5,68 zł/Mg = 102,82 zł

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wykaz informacji i danych o korzystaniu ze środowiska do urzędu marszałkowskiego, ponieważ opłata przekracza 100 zł. Natomiast jest zwolniony z uiszczenia opłaty, gdyż wyliczona opłata jest niższa niż 800 zł.

Co z silnikami z normą Euro 6? Nie ma ich w tabeli

Dla silników z normą Euro 6 nie zostały określone stawki opłaty. Należy je wyliczyć na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A obwieszczenia Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W tym celu trzeba określić, jak podaje Ministerstwo Środowiska:

„Wielkość emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki uzyskując kwotę całej opłaty.” – Paweł Sałek Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska ((pismo DPK-I.070.97.2017.AB)).

Trzeba przyznać, że jest to bardzo karkołomne zadanie matematyczne. Na szczęście można też przyjąć stawki z niższej normy Euro 5. ((https://biznes.autokult.pl/39940,oplata-srodowiskowa-za-samochod-trzeba-ja-wyliczyc-do-31-marca-2021-roku)) ((http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002443)) ((https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-korzystasz-z-samochodu-w-firmie-wiesz-czym-jest-oplata-srodowiskowa)) ((https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-oplat-srodowiskowych-eksploatacja-samochodow,12.html)) ((https://www.gofin.pl/firma/17,2,119,186743,wyliczanie-oplaty-srodowiskowej-za-spaliny-z-aut.html)) ((https://www.infakt.pl/sprawozdanie-za-korzystanie-ze-srodowiska/))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *